Actuacions previstes per l’Agencia Tributaria Catalana pel 2018 en materia de Gestió Tributària.

Imprimir página

El passat 12 de març es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució per la qual es dona publicitat als criteris generals del Pla de control tributari de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) per a l’any 2018 que s’estructura en les següents àrees:

 • Actuacions de comprovació de gestió tributària
 • Actuacions de la inspecció tributària
 • Actuacions de control de recaptació

En aquest apartat inclourem els fets més destacables de la primera part corresponent a les Actuacions de comprovació de gestió tributària:

 

1.- Criteris d’actuació prioritària en relació amb l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD).

 • Verificació i comprovació de les autoliquidacions presentades pels contribuents, referents a documents notarials, judicials, administratius o privats (qualificats d’exempts, no subjectes i les que hagin aplicat alguna bonificació o tarifa reduïda).
 • Revisió dels documents que continguin negocis jurídics sotmesos a qualsevol de les modalitats de ITPiAJD que no hagin estat auto liquidats i dels quals l’ATC n’hagi tingut coneixement.
 • La revisió dels expedients en què es va aplicar la bonificació del 70% de la base imposable corresponent a adquisicions d’habitatges per part d’empreses immobiliàries amb la finalitat de revendre’ls posteriorment.
 • La comprovació i control de les autoliquidacions presentades arran dels contractes de lloguer de finques urbanes.
 • La revisió de les autoliquidacions presentades arran de la transmissió de vehicles de transport usats.
 • Control sobre empreses dedicades a l’adquisició a particulars de béns mobles usats per a la seva posterior revenda.
 • Control i creuament de la informació obtinguda a partir de tercers respecte de les transmissions de béns mobles usats per particulars realitzades per internet.
 • Comprovació i control de l’aplicació de la renúncia a l’exempció de l’IVA (l’art. 20.1.22) en relació amb els segons i posteriors lliuraments d’edificacions, inclosos els terrenys on estiguin situades, quan es produeixin després que se n’hagi finalitzat la construcció o rehabilitació.

 

2.- Criteris d’actuació prioritària en relació amb l’impost sobre successions i donacions (ISD).

 • Verificació i comprovació de les autoliquidacions presentades pels contribuents (valoració massa hereditària, deutes, despeses, reduccions, bonificacions).
 • Revisió del expedients en què es va aplicar la reducció per adquisició de l’habitatge habitual del causant, verificant l’acompliment el manteniment en el patrimoni de l’adquirent durant els 5 anys següents a la mort del causant.
 • Revisió dels expedients en què s’autoliquiden consolidacions de domini.
 • Comprovació i control dels documents qualificats com a prescrits pels contribuents.
 • Control i seguiment de les sol·licituds de pròrroga efectuades, i també d’altres supòsits en què sigui procedent la suspensió de terminis.
 • Comprovació i control de les autoliquidacions presentades arran de la donació d’un habitatge que ha de constituir el primer habitatge individual o bé la donació de diners destinats a adquirir el primer habitatge habitual.
 • Revisió de les autoliquidacions presentades arran de la donació de diners per constituir o adquirir una empresa individual o un negoci professional o participacions en entitats, verificant l’acompliment del requisits.
 • Revisió dels expedients en què sigui procedent l’acumulació de donacions.

 

3.- Criteris d’actuació prioritària en relació amb l’impost sobre el patrimoni (IP).

 • Comprovació de la situació tributària d’aquells contribuents obligats que no van presentar declaració.
 • Comprovació de discrepàncies entre el patrimoni declarat i el calculat en base a d’altra informació obtinguda per l’ATC.
 • Control i seguiment de deslocalització de contribuents per eludir aquest impost.
 • Desenvolupament d’actuacions derivades de la declaració de béns a l’estranger.
 • Control i seguiment de no declaració de drets de crèdit per part de la prestadora.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.