Actuacions previstes per l’Agencia Tributaria Catalana pel 2018 en materia d’Inspecció Tributària.

Imprimir página

El passat 12 de març es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució per la qual es dona publicitat als criteris generals del Pla de control tributari de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) per a l’any 2018 que s’estructura en les següents àrees:

 1. Actuacions de comprovació de gestió tributària
 2. Actuacions de la inspecció tributària
 3. Actuacions de control de recaptació

En aquest apartat inclourem els fets més destacables de la segona part corresponent a les Actuacions de la inspecció tributària:

 

1.- Criteris d’actuació prioritària en relació amb l’impost sobre successions i donacions (ISD).

 • Actuacions encaminades a detectar la manca de tributació deguda a canvis de domicili que no suposen alteració dels punts de connexió i deslocalitzacions a territoris de fiscalitat avantatjosa.
 • Investigació i comprovació per l’aplicació o la sol·licitud de reduccions en la transmissió mortis causa o entre vius d’empreses individuals i participacions en societats.
 • La investigació de les herències en què es detectin béns i drets propietat del causant que s’hagin omès en la declaració.
 • La investigació de les herències que no han estat objecte de presentació per part dels hereus instituïts amb independència que no hagin acceptat l’herència.
 • Intensificar la comprovació de la utilització de tarifes bonificades.
 • Regularització d’altres impostos (com l’impost de patrimoni) com a conseqüència d’actuacions respecte d’ISD.

 

2.- Criteris d’actuació prioritària en relació amb l’impost sobre el patrimoni (IP).

 • Actuacions encaminades a detectar la manca de tributació deguda a canvis de domicili que no suposen alteració dels punts de connexió i deslocalitzacions a territoris de fiscalitat avantatjosa.
 • Investigació i comprovació de les autoliquidacions presentades en les quals apareguin indicis d’una aplicació de les exempcions, amb especial atenció a les empreses individuals i participacions en societats.
 • Investigació i comprovació de la situació tributària dels contribuents no declarants que, d’acord amb la informació disponible, haurien de ser objecte de declaració.
 • Investigació de persones físiques titulars de participacions en societats tenidores de béns no afectes com participacions en institucions d’inversió col·lectiva declarades com a exemptes.
 • Investigació i comprovació de persones físiques que havent declarat béns i drets a l’estranger (Model 720) es detectin inconsistències amb el patrimoni.
 • Investigació de persones físiques titulars en última instància d’estructures societàries que presentin indicis d’ocultació de béns no afectes a una activitat econòmica.

 

3.- Criteris d’actuació prioritària en relació amb l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPiAJD).

 • Investigació dels fets imposables no declarats derivats de la compravenda d’amarradors de ports esportius.
 • Investigació i comprovació de les transmissions i negocis jurídics en els quals apareguin indicis d’una renúncia indeguda a l’exempció de l’article 20.2 del IVA (terrenys i edificacions).
 • Investigació i comprovació de les transmissions de valors que hagin aplicat incorrectament l’exempció d’acord amb l’article 314 Llei del mercat de valors.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.